Przejdź do stopki

Statut

Treść

Załącznik do Uchwały Nr XVI/102/2008 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 maja 2008 r.

 

Statut

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Osieku

 

§1

Zespół nosi nazwę Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

 

§2

Siedziba Zespołu mieści się w Osieku przy ul. Wolności 24a.

 

§3

Organem prowadzącym Zespół jest Miasto i Gmina Osiek.

 

§4

W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku wchodzą:

1)      Publiczne Przedszkole w Osieku;

2)      Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku;

3)      Publiczne Gimnazjum w Osieku;

4)      Liceum Ogólnokształcące w Osieku;

5)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Osieku;

6)      Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Osieku.

 

§5

Szkoły wchodzące w skład zespołu noszą następujące nazwy:

1)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

      Publiczne Przedszkole w Osieku;

2)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku;

3)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Publiczne Gimnazjum w Osieku;

4)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

      Liceum Ogólnokształcące w Osieku;

5)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Osieku;

6)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Osieku

 

§6

Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych, rad rodziców samorządów          uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu.

 

§7

1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

2.W zespole tworzy się trzy stanowiska wicedyrektorów Zespołu.

3.Dyrektor Zespołu, za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, może stworzyć            dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

4. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych                     oraz odwołania z tych stanowisk dokonuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

 

§8

1 Zespół używa pieczęci zawierającej nazwę Zespołu, adres, numer telefonu/faxu.

2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę szkoły zgodnie z §5, z zastrzeżeniem ust. 3.

 

§9

 Zespół zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

 

§10

Zespół może posiadać własny sztandar.

 

§11

1. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut.

2. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.

 

§12

 Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

1822