http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI 
 
data publikacji:  26-07-2010 | 16:04
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2010 | 16:13
data wytworzenia dokumentu:  26-07-2010
autor dokumentu: Alicja Sroczyńska
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
Zasady udzielania informacji publicznej 26.07.2010

Udzielanie informacji publicznej

nie publikowanej na stronie internetowej

 

Zasady udostępniania danych – informacji publicznej określa ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2001 roku Nr 1112, poz. 1198).
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów składa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
w sekretariacie szkoły, na który otrzymuje listowną (telefoniczną lub pocztą elektroniczną) informację
o decyzji dyrektora.

 

Wymagane dokumenty:

Informacje publiczne nie opublikowane na stronie internetowej mogą być udzielone na wniosek zainteresowanej strony. W załączniku znajduje się druk wniosku do pobrania.

 

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, ul. Wolności 24a, 28-221 Osiek, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ:

 

                                                                                                    ………………..

                                                                                        Miejscowość ,  data       

 

 

Do:

 

Zespół Szkół im. Jana Pawł II  w Osieku

28- 221 Osiek

ul. Wolności 24a

 

Fax. 015/ 867 12 01

 

Dane wnioskodawcy:

 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Wniosek

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie :

 - art. 1 ust. 1 i art. 2 ust 1 ustawy o udostępnienie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001roku Nr 112, poz. 1198);

 - art. 96 ust. 3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 - §5 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 roku  w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. Nr 188, poz. 1154);

składam wniosek o udostępnienie następujących informacji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

1. Sposób udostępnienia informacji publicznej:*

  •  dostęp do przeglądania informacji w szkole
  •  kserokopia / skan
  •  pliki informatyczne

 

2. Forma przekazania informacji:*

  • Pocztą elektroniczną na adres:
  • Faksem na numer:
  • Odbiór na miejscu.

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 ……………………………………

                                                              Miejscowość, data, podpis wnioskodawcy

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska