http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 
data publikacji:  09-07-2015 | 14:11
data ostatniej modyfikacji:  16-09-2015 | 13:33
data wytworzenia dokumentu:  09-07-2015
autor dokumentu: Sroczyńska Alicja
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Ogłoszenie o naborze ofert na " Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku" 09.07.2015

Osiek, dnia 09.07.2015r.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół

im. Jana Pawła II w Osieku

zaprasza do składania ofert na:

Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

1.         Przedmiotem postępowania jest: „Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku” w pomieszczeniu szkolnym numer 63 znajdującym się w budynku głównym Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku przy ulicy Wolności 24 a, 28 - 221 Osiek, o powierzchni 37,229 m2.

W wynajętym od szkoły pomieszczeniu Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku szkolnego na następujących zasadach:
 - sklepik czynny będzie w godzinach od 7.00 do 14.30 w dni nauki szkolnej;
 - utrzyma czystość i porządek w sklepiku i jego otoczeniu zgodnie z wymogami
   odpowiednich służb;
 - wyposaży na własny koszt wynajęte pomieszczenie w meble i urządzenia do
   prowadzenia działalności;
 - przestrzegał będzie przepisów bhp, ppoż, i sanitarnych.
 - oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów i musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2015 roku w sprawie wykazu grup środków spożywczych, w tym napojów, zawierających składniki , których spożycie w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazane

2.         Okres wynajmu: 01.09.2015r. do 31.08.2016 r.

3.         Termin składania ofert: Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 22 lipca 2015 r. do godz. 11.00 w sekretariacie szkoły (pokój numer 3). Tel. kontaktowy: 015 8671201.

4.         Informacje dotyczące istotnych warunków umowy: zgodnie z załącznikiem nr 3.

5.         Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Ewentualne poprawki lub zmiany zapisu powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 - wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2),

 - oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z ofertą, oświadczenie o niezaleganiu w opłatach ZUS i w Urzędzie Skarbowym oraz
o podatku VAT (załącznik nr 2).

 - akceptowany na każdej stronie druk projektu umowy (załącznik nr 3),

.- oferta musi zawierać wykaz asortymentu zdrowej żywności z proponowaną ceną jednostkową brutto.

- Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

6.         Sposób wyliczenia ceny oferty: Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach składania ofert. Oferta sporządzona przez Oferenta musi zawierać: - propozycję dotyczącą wysokości czynszu za okresy miesięczne z tytułu najmu pomieszczenia
z wliczeniem kosztów mediów oraz podatek od nieruchomości.

7.         Minimalna kwota miesięcznego czynszu za wynajem pomieszczenia wynosi 570,00 zł. brutto, oraz pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu.

8.         Proponowana kwota miesięcznej opłaty musi być podana: - w wartości netto (bez podatku VAT), - wartość podatku VAT, - w wartości brutto (łącznie
z podatkiem VAT)

9.         Warunki wymagane od wykonawców i dokumenty uwiarygodniające. Oferent składa ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na prowadzenie sklepiku szkolnego. Nie otwierać przed 22.07.2015r. godz. 11.05”

Niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia (załącznik nr 2) które jest równoznaczne z spełnieniem określonych wymagań Oferent nie może powierzyć prowadzenia sklepiku innemu podmiotowi bez zgody Wynajmującego.

10.      Kryteria oceny ofert. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się propozycję wysokości czynszu brutto za okresy miesięczne – najkorzystniejsza cena – 100 pkt;

11.      Sposób udzielania wyjaśnień. Szczegółowe informacje udzielane będą zainteresowanym codziennie (w dni robocze) w godz. 8.00 - 15.00
w sekretariacie szkoły, telefon (15) 867 12 01, osoba do kontaktu Alicja Sroczyńska. Nie przewiduje się zorganizowanego spotkania z Oferentami. Wizji lokalnej może dokonać Oferent indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Szkoły.

12.      Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert: Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.07.2015 r. o godz. 11.05 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa Oferenta wraz z proponowaną ceną za wynajem. Po otwarciu ofert zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia ewentualnych dodatkowych wyjaśnień odnośnie złożonej oferty.

Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.      Tryb ogłoszenia wyników, tryb zawarcia umowy. Wyboru oferenta dokona komisja ofertowa. Komisja dokona badania złożonych ofert,  dokonując punktacji zgodnie z kryterium wyboru ofert. Wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły www.bip.zsosiek.pl,
w zakładce: Zapytania ofertowe.

14.      Zawarcie umowy. W terminie do 14 sierpnia 2015 r. wybrany Oferent powinien przybyć we wskazane przez Wynajmującego miejsce w celu podpisania umowy.

 

ZATWIERDZAM:

 

Dyrektor

Zespołu Szkoł im. Jana Pawła II

w Osieku

/-/ Irena Marta Kicińska

 

 
Zalaczniki:
konkurs-ofert-na-prowadzenie-sklepiku-2015.doc
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska