http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 
data publikacji:  07-07-2015 | 14:16
data ostatniej modyfikacji:  07-09-2016 | 08:57
data wytworzenia dokumentu:  07-07-2015
autor dokumentu: Sroczyńska Alicja
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: „DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU” 07.07.2015

Osiek, dnia 07 lipca 2015 r.

ZS- 3410/01/2015

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W POSTĘPOWANIU NA:

„DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
 IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, na „Dostawę oleju opałowego do budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku”.

1.             Liczba złożonych ofert: 3

2.             Wybrany wykonawca: 

Oferta Nr 3:

„Quest” Spółka cywilna

Robert Bartos, Stanisław Bartos

26 – 065 Piekoszów, ul. Czarnowska 62

 

3.             Uzasadnienie wyboru:

Niniejsza oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena -100%, jej treść jest zgodna z SIWZ, w związku, z czym nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego.

4.            Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną ofertom 
 w przyjętym kryterium oceny ofert w stosunku do  zaoferowanej wartości netto:

Numer oferty

Wykonawca

Oferowana cena netto (w zł/1litr)

Ilość punktów przyznanych
w kryterium oceny ofert:
cena – 100%

1.

„PETROJET” Sp. z o.o.

26-670 Pionki, Kieszek 52

2,32

97,84 pkt.

 

2.

TERM-OIL  Sp. z o. o.

 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7

 

2,29

 

99,13 pkt.

 

3.

„Quest” Spółka cywilna

Robert Bartos, Stanisław Bartos

26 – 065 Piekoszów, ul. Czarnowska 62

 

2,27

100,00 pkt

 

 5.             Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Żadna z ofert nie została odrzucona.

6.             Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

7.             Informacja o terminie, w którym może być zawarta umowa:

Na podstawie art. 94.1 pkt 1 ustawy PZP, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (faksem lub drogą elektroniczną). O terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

/-/ Irena Marta Kicińska

Tekst podpisany w załączniku

 

 
Zalaczniki:
ogloszenie-o-wyborze-oferty-olej-opalowy-2015-01.jpg
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska