http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 
data publikacji:  18-07-2014 | 12:35
data ostatniej modyfikacji:  07-09-2016 | 08:56
data wytworzenia dokumentu:  18-07-2014
autor dokumentu: Alicja Sroczyńska
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
  Wyniki postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 2014/2015” 18.07.2014

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

„Dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 2014/2015”

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości pow. kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

 

Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2014 r. do 30.07.2015 r. – 11 miesięcy.

 

1.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku przy
ul. Wolności 24a od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej:   www.bip.zsosiek.pl

2.   Upoważnione osoby do kontaktu z Wykonawcami:   Monika Górska – tel. 697585144,  

3.   Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie (pokój nr 3).

4.   Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2014 r. o godz. 11.30.

5.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2014 r. o godz. 11.35 w sali nr 21 (parter budynku głównego)

6.   Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

7.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane pakiety.

8.  Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

9.   Wspólny słownik zamówień (CPV): 03.00.00.00.1.

10.   W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy w okresie ostatnich trzech lat nie wyrządzili Zamawiającemu szkody i nie otrzymali referencji negatywnych, ubiegają się o wykonanie Zamówienia, złożyli ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrą
z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia, nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spełnienie przez Wykonawcę
wszystkich w/w warunków.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia: cena – 100%

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 156957-2014, data zamieszczenia: 18.07.2014

 

 
Zalaczniki:
siwz-spozywcze-13-14-z-zalacznikami.doc
ogloszenie-w-bzp-f.htm
pierwsza-strona-siwz.bmp
arkusze-kalkulacyjne-ah.xls
siwz-spozywcze-13-14-z-zalacznikami.pdf
ogloszenie-spozywcze.jpg
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska