http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZARZĄDZENIA 
 
data publikacji:  02-03-2010 | 12:32
data ostatniej modyfikacji:  05-03-2010 | 23:11
data wytworzenia dokumentu:  02-03-2010
autor dokumentu: Alicja Sroczyńska
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2009 02.03.2010

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/2009

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Z DNIA 15. 10. 2009 R.

W SPRAWIE INWENTARYZACJI ROCZNEJ

 

Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia .1 lipca 2009 r. oraz ustawy o rachunkowości, ustalam następujące zasady i techniki inwentaryzacji na rok kalendarzowy 2009 .

 

1. Do składu komisji inwentaryzacyjnej od dnia 08.12.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. powołuję następujące osoby:

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Funkcja w komisji

1.

Anna Bojarska

wicedyrektor

Przewodniczący

2.

Agnieszka Kasprzyk

wicedyrektor

Z-ca przewodniczącego

3.

Anna Bugaj

nauczyciel

Sekretarz

4.

Stanisława Rusek

wicedyrektor

Członek

5.

Lucyna Wiraszka

wicedyrektor

Członek

6.

Beata Domagała

nauczyciel

Członek

 

2. Do zespołów spisowych powołuję następujące osoby:

 

Lp.

Pole spisowe

 

Spis na dzień

Terminy

od – do

Skład

zespołu spisowego

Nazwa

Numer

1

Publiczne Przedszkole
w Osieku

01/09

08.12.2009

08.12.2009 – 10.12.2009

Przewodniczący: Renata Gazdecka

Członek.: Monika Górska

Członek: Anna Zioło

2

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Osieku NP

02/09

08.12.2009

08.12.2009 – 10.12.2009

Przewodniczący: Błąk Alicja

Członek.: Sucharzewska Bernarda

Członek.: Sroczyńska Alicja

3

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Osieku IV - VI

03/09

14.12.2009

14.12.2009 – 17.12.2009

Przewodniczący: Jur Joanna

Członek.: Sroczyńska Alicja

Członek: Płaza Danuta

4.

Kuchnia, stołówka, magazyny kuchenne, zaplecza kuchenne

04/09

08.12.2009

08.12.2009 – 10.12.2009

Przewodniczący: Mysłek Magdalena

Członek.: Suliborska Renata

Członek: Nowak Ewa

5.

Publiczne Gimnazjum
w Osieku pom. nr 88,92,94,7,10,16,54,52,25

05/09

08.12.2009

08.12.2009 – 10.12.2009

Przewodniczący: Świątkiewicz Maj Ewelina

Członek.: Bartyzel Gabriela

Członek: Januszewska Edyta

6.

Publiczne Gimnazjum
w Osieku pom. nr 26,12,11,22,13,15,1,2,3,4,5,6

06/09

11.12.2009

11.12.2009 – 14.12.2009

Przewodniczący: Zawada Tomasz

Członek.: Sucharzewska Bernarda

Członek: Sośniak Grażyna

7.

Publiczne Gimnazjum
w Osieku pom. nr 24,23,8,21,9,17,18,19,20

07/2009

08.12.2009

08.12.2009 – 10.12.2009

Przewodniczący: Jasińska Joanna

Członek: Golańska Mariola

Członek: Sośniak Grażyna

8.

Liceum Ogólnokształcące
w Osieku

08/09

08.12.2009

08.12.2009 – 11.12.2009

Przewodniczący: Kunowska Małgorzata

Członek: Kicińska Marta

Członek: Sudół Elżbieta

9.

Hali sportowej

09/09

08.12.2009

08.12.2009 – 11.12.2009

Przewodniczący: Cieślik Elżbieta

Członek: Nowak Krystyna

Członek: Skowron Piotr

10.

Szatnie ZS + kotłownia i magazyn paliw

10/09

08.12.2009

08.12.2009 – 11.12.2009

Przewodniczący: Kos Anna

Członek: Wolak Krystyna

Członek: Dybus Andrzej

11.

Strych budynku głównego z podziałem na PG i LO oraz boisko szkolne

11/09

14.12.2009

14.12.2009 – 16.12.2009

Przewodniczący: Skowron Stanisława

Członek: Żugaj Elżbieta

Członek: Kos Leszek

 

3. Na kontrolerów spisowych powołuję:

Nr pola spisowego od 01/09 do 11/09 Oleszek Małgorzata stanowisko: komórka księgowości UMiG .

 

4. Zmiana kontrolowanych pół spisowych może nastąpić na polecenie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

 

5. W celu ustalenia stanów rzeczywistych (z natury) składników majątku inwentaryzowanych na podstawie obmiaru lub szacunku dla: środków na rachunkach bankowych oraz artykułów żywnościowych, opału, druków ścisłego zarachowania wg. stanu na dzień 31.12.2009 r. powołuję zespół w składzie:

1. Wilk Jerzy                    stanowisko: nauczyciel

2. Banaś Joanna              stanowisko: nauczyciel

2. Żugaj Elżbieta             stanowisko: woźna

6. Dla ustalenia wyceny spisanych składników majątku  powołuję:

Nr pola spisowego od 01/09 do 11/09 Alicja Sroczyńska stanowisko: specjalista ds. administracyjno - gospodarczych.

 

7. Dla ustalenia wyceny niepełnowartościowych składników majątku w dniach od 01.12.2009 r. do 16.12.2009 r. powołuję zespół likwidacyjny w składzie:

Przewodniczący: Cieślik Elżbieta         stanowisko: nauczyciel

Członkowie:     Kicińska Anna              stanowisko: nauczyciel

Rachoń Andrzej            stanowisko: nauczyciel

Zugaj Małgorzata          stanowisko: nauczyciel

Pyka Robert                 stanowisko: nauczyciel

Kos Leszek                 stanowisko: konserwator

 

8. Terminarz czynności inwentaryzacyjnych określa harmonogram podany w załączniku do niniejszego zarządzenia (Wzór D).

 

9. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i głównego księgowego
do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków komisji i zespołów spisowych,
a także osób odpowiedzialnych materialnie oraz pracowników księgowości i kontrolerów spisowych,
o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.

 

10. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia
i ewidencji:

– oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,

– przeprowadzenia protokolarnej kasacji wycofanych z użytkowania lub zlikwidowanych fizycznie środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do dnia spisów,

– uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych oraz rzeczowych zapasów majątku obrotowego i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

 

11. Zawiesza się nieobecności (np. z tytułu urlopów) wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.

 

12. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

 

13. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

 

14. Dokumenty rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.

15. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

 

16. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i główny księgowy w czasie instruktażu.

 

17. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

 

18. Zarządzenie obowiązuje od dnia  23.10. 2009 r.

 

............................................................

mgr Irena Marta Kicińska

............................................................

Skarbnik

Dyrektor

Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Osieku

 

............................................................

 

DATA

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska