http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZARZĄDZENIA 
 
data publikacji:  02-03-2010 | 12:30
data ostatniej modyfikacji:  04-03-2010 | 09:23
data wytworzenia dokumentu:  02-03-2010
autor dokumentu: Krystyna Nowak
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Zarządzenie nr 09/2009 02.03.2010

ZARZĄDZANIE NR 09/2009

Dyrektora Zespołu Szkół Jana Pawła II w Osieku

z dnia 12 października 2009 r.

 

 

podstawa:       

-       Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

-       Rozporządzenie MGiP. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 |
z późn. zm.),

-       Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

 

 

W celu realizacji ustaleń zawartych w wyżej cytowanych aktach prawnych

z a r z ą d z a m :

§ 1.

 

Wprowadzam w życie „Instrukcję w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” stanowiącej załącznik
do niniejszego zarządzania.

 

§ 2.

 

1.      Pracownicy Zespołu Szkół winni posiadać odpowiednie umiejętności do wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz znać sposób postępowania
w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętność udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.

 

§ 3.

 

1.      Za organizację szkolenia pracowników odpowiedzialni są Wicedyrektorzy Szkół    wchodzących w skład Zespołu.

 

2.      Sekretarz Szkoły odpowiedzialny jest za przechowywanie w aktach osobowych zaświadczeń odbytych szkoleń BHP.

 

3.      Prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń ukończenia szkolenia okresowego oraz kontrola w zakresie szkolenia należy do Specjalisty ds. BHP.

 

§ 4.

 

 Zarządzenie wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Osieku

 

/-/ mgr Irena Marta Kicińska

 

 
Zalaczniki:
instrukcjabhp.pdf
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska