http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZARZĄDZENIA 
 
data publikacji:  02-03-2010 | 12:28
data ostatniej modyfikacji:  02-03-2010 | 12:28
data wytworzenia dokumentu:  02-03-2010
autor dokumentu: Alicja Sroczyńska
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Zarządzenie wewnętrzne nr 08/2009 02.03.2010

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

NR 08/2009

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku

z dnia 24 września 2009 R.

W SPRAWIE INWENTARYZACJI DORAŹNEJ W PRACOWNIACH KOMPUTEROWYCH

 

Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 01.07.2009 r., ustawy o rachunkowości oraz informacją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 17.06.2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
w pracowniach komputerowych otrzymanych przez szkoły w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowane z EFS zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury od dnia 28.09.2009 r. do dnia 30.09.2009 r.

§ 1

Ustalam następujące pola spisowe i składy komisji:

Pole spisowe nr 1 :

Pracownia komputerowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku – sala nr 105.

Do składu komisji inwentaryzacyjnej (zespołu spisowego)  w dniu 28.09.2009 r. powołuję następujące osoby:

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Funkcja w komisji

1.

Stanisława Rusek

wicedyrektor

Przewodniczący

2.

Tomasz Zawada

nauczyciel

Z-ca przewodniczącego

3.

Krystyna Nowak

Specjalista ds. bhp

Sekretarz

 

Pole spisowe nr 2 :

Pracownia komputerowa Publicznego Gimnazjum w Osieku – sala nr 12 oraz Centrum Multimedialne
– sala nr 11.

Do składu komisji inwentaryzacyjnej (zespołu spisowego)  w dniu 29.09.2009 r. powołuję następujące osoby:

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Funkcja w komisji

1.

Agnieszka Kasprzyk

wicedyrektor

Przewodniczący

2.

Wioletta Bańkowska

nauczyciel

Z-ca przewodniczącego

3.

Krystyna Nowak

Specjalista ds. bhp

Sekretarz

 

Pole spisowe nr 3 :

Pracownia komputerowa Liceum Ogólnokształcącego w Osieku – sala nr 27 oraz Centrum Multimedialne
– sala nr 51.

Do składu komisji inwentaryzacyjnej (zespołu spisowego) w dniu 30.09.2009 r. powołuję następujące osoby:

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Funkcja w komisji

1.

Anna Bojarska

wicedyrektor

Przewodniczący

2.

Jerzy Wilk

nauczyciel

Z-ca przewodniczącego

3.

Krystyna Nowak

Specjalista ds. bhp

Sekretarz

§ 2

Do obowiązków komisji inwentaryzacyjnej należy:

1)       zapoznanie się z instrukcją inwentaryzacyjną,

2)       odbycie instruktażu przedinwentaryzacyjnego,

3)       pobranie arkuszy spisu,

4)       pobranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń wstępnych i końcowych,

5)       przeprowadzenie spisu z natury w wyżej określonym terminie i formie,

6)       ustalenie rzeczywistej liczby sprzętu komputerowego, nośników, licencji, pozostałych składników otrzymanych w ramach projektu poprzez ich przeliczenie oraz ujęcie ustalonej liczby w arkuszu spisowym z natury,

7)       sprawdzenie kompletności i sprawności w/w sprzętu,

8)       sprawdzenie oznakowań sprzętu w tym również znakami EFS,

9)       sprawdzenie legalności zainstalowanych systemów i programów komputerowych,

10)   sprawdzenie komputerów pod kontem zainstalowania programu chroniącego przed dostępem do treści niepożądanych,

11)   terminowe przekazanie wypełnionych arkuszy spisowych przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej,

12)   sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji,

13)   przekazanie kompletu dokumentów inwentaryzacyjnych Dyrektorowi Zespołu szkół im. Jana Pawła II
w Osieku.

§ 3

Spis z natury przeprowadza się w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za składniki majątku. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji oraz
do współpracy z komisją inwentaryzacyjną.

§ 4

Arkusze spisowe powinny być  wypełnione w sposób umożliwiający podział ujętych w nim składników majątku według miejsc przechowywania i według osób materialnie odpowiedzialnych. Wpisane do arkuszy spisowych stany inwentaryzowanych składników majątku powinny odzwierciedlać stan faktyczny i powinny być  potwierdzone podpisami na arkuszach spisowych przez osoby uczestniczące w inwentaryzacji (członkowie zespołu spisowego oraz osoba odpowiedzialna materialnie lub wskazana przez nią).

Arkusze spisu z natury powinny zawierać co najmniej:

1)       nazwę „arkusz spisu z natury”,

2)       nazwę jednostki w postaci zapisu lub pieczątki,

3)       numer kolejny arkusza uniemożliwiający jego podmianę, np. parafę przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej albo osoby odpowiedzialnej za wydane druki ścisłego zarachowania,

4)       określenie metody inwentaryzacji (np. spis z natury, wg obmiaru),

5)       nazwę pola spisowego,

6)       godzinę i datę przeprowadzenia spisu – na każdym arkuszu,

7)        numer kolejny strony arkusza,

8)       imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej oraz imię i nazwisko osób wchodzących w skład zespołu spisowego, a także podpisy tych osób na każdej stronie arkusza spisowego (w tym osób obserwujących inwentaryzację),

9)        numer kolejny pozycji spisowej,

10)   szczegółowe określenie składnika majątku wraz z symbolem identyfikującym (np. numer inwentarzowy, inne cechy),

11)   jednostkę miary, 

12)    ilość stwierdzoną z natury ( po przeliczeniu, sprawdzeniu ),- na stronie na której zakończono spis danej grupy składników -umieszcza się klauzulę "Spis zakończono na poz…".

Zespoły spisowe zobowiązane są do wypełnienia wszystkich kolumn arkuszy spisowych łącznie z wpisaniem ceny
i wartości, które podaje w czasie wyceny pracownik sekretariatu.

Arkusze spisowe sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których kopie otrzymują osoby odpowiedzialne materialnie, a oryginał – księgowość.

Dane do arkuszy spisowych wpisuje się w sposób trwały. Zarówno arkusze spisowe, jak i materiały pomocnicze powstałe w czasie spisu (szacunkowe obliczenia), a także oświadczenia osób odpowiedzialnych traktowane są jako dowody księgowe.

Zapisy błędne wprowadzone na arkusze spisowe mogą być korygowane natychmiast podczas spisu w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej – zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Poprawianie zapisu powinno polegać na skreśleniu błędnej treści lub liczby w taki sposób, aby pierwotna treść lub liczba pozostały czytelne, oraz na wpisaniu wyżej poprawnej treści lub liczby, złożeniu obok skróconych podpisów przewodniczącego zespołu spisowego oraz osoby materialnie odpowiedzialnej. Konieczne jest wpisanie daty dokonanej poprawy. Nie można poprawiać części wyrazu lub liczby.

§ 5

Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

§ 6

Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w czasie instruktażu.

§ 7

Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

§ 5

 Zarządzenie obowiązuje od dnia 28.09.2009 r.

 

 

 

............................................................

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU

DATA

 

/-/ mgr Irena Marta Kicińska

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska