http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZARZĄDZENIA 
 
data publikacji:  02-03-2010 | 12:14
data ostatniej modyfikacji:  02-03-2010 | 12:14
data wytworzenia dokumentu:  02-03-2010
autor dokumentu: Alicja Sroczyńska
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Zarządzenie nr 05/2009 02.03.2010

Zarządzenie Nr 05/2009

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

z dnia  01  lipca  2009  roku

w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu

 

 

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku  Dz.U. Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) ustalam co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Zakładowy Plan Kont obowiązujący od 01 lipca  2009 roku.  Rachunkowość budżetowa prowadzona  jest w oparciu o program komputerowy FKB +, zgodnie  z planem kont i zasadami ich funkcjonowania ustalonymi w  ustawie z dnia 19 września 1994 roku
o rachunkowości .

 

§ 2

 

Dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, jako jednostki budżetowej, przyjmuje się wykaz kont syntetycznych i pozabilansowych określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

  1. Ewidencję środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł prowadzi się ilościowo–wartościowo, komputerowo odrębnie dla każdego środka trwałego z podziałem na miejsce użytkowania, z wyszczególnieniem osób odpowiedzialnych oraz wg grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych.
  2.  Środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł ale nie przekraczającej 3.500,00 zł podlegają ewidencji wartościowej wg miejsca użytkowania na koncie 013, ewidencji wartościowo – ilościowej prowadzonej w księdze inwentarzowej, natomiast środki
    o wartości poniżej 500 zł prowadzi się w księdze materiałowej.
  3. Środki o niskiej wartości nie przekraczającej 500,00 zł zalicza się do kosztów po wydaniu ich do użytkowania bez ewidencjonowania na kontach 013 i  072.
  4. Ewidencję wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się komputerowo, odrębnie dla każdej pozycji i ewidencjonuje się na koncie 020 .

 

§ 4

 

Materiały zakupione do działalności bieżącej podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie. Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie kosztów rodzajowych według podziałek klasyfikacji budżetowej.

§ 45

 

Zmiany do niniejszego planu kont wynikające z przedmiotowych zmian obowiązujących
w przepisach oraz z innych przyczyn będą dokonywane poprzez sporządzanie nowego planu kont.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Osieku

 

/-/ mgr Irena Marta Kicińska

 
Zalaczniki:
zakladowy-plan-kont.pdf
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska