http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
ZARZĄDZENIA 
 
data publikacji:  26-07-2010 | 15:39
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2010 | 16:11
data wytworzenia dokumentu:  26-07-2010
autor dokumentu: Alicja Sroczyńska
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko
   
Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania pt.: „Dostawę i wyładunek oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011” dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku 26.07.2010

ZARZĄDZENIE Nr 13/2010

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU

z dnia 26 lipca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania pt.: „Dostawa i wyładunek oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011” dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759) zarządzam się co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową do oceny i wyboru ofert w następującym składzie:

1. Anna Bojarska – Przewodnicząca

2. Agnieszka Kasprzyk – Zastępca przewodniczącej

3. Mariola Golańska - Sekretarz

4. Alicja Sroczyńska - Członek

§ 2

Komisja dokonuje oceny czy dostawcy lub wykonawcy spełniają wymagane warunki oraz ocenia oferty i proponuje wybór oferty najkorzystniejszej.

§ 3

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem Komisji Przetargowej, stanowiącym załącznik Nr 1.

§ 4

Członkowie komisji przetargowej mają obowiązek rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych im czynności. W realizacji powierzonych czynności członkowie komisji kierują się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

§ 5

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

§ 6

Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.

§ 7

Dyrektor, na wniosek Przewodniczącego Komisji, może zaprosić do udziału w pracach komisji inne osoby, jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych. Osoby te występują w charakterze biegłych (rzeczoznawców).

§ 8

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po zatwierdzeniu przez Dyrektora proponowanej przez Komisję Przetargową oferty najkorzystniejszej.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                Dyrektor
                                 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
                                 w Osieku

                          
/-/ Irena Marta Kicińska

 

 


 

 
Zalaczniki:
reg-kom-przetarg-zarzadzenie-nr-13.2010-olej.pdf
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska