http://www.bip.gov.pl
  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Drukuj strone
INFORMACJE OGÓLNE
GODZINY PRACY
STATUT
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRACOWNICY, UCZNIOWIE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
NABÓR PRACOWNIKÓW
MAJĄTEK
ZARZĄDZENIA
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWUM
DOKUMENTY
KONTROLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZAPYTANIA OFERTOWE
UDOSTEPNIENIE INFORMACJI
INSTRUKCJA KORZYSTANIA
DOJAZD
MAPA STRONY
STATYSTYKA
REDAKCJA
WYSZUKIWARKA
STRONA GŁÓWNA BIP


 
STATUT 
 
data publikacji:  26-09-2009 | 18:42
data ostatniej modyfikacji:  25-03-2021 | 11:52
autor dokumentu: Imie Nazwisko
ostatnio modyfikowal: Imie Nazwisko

Załącznik do Uchwały Nr XVI/102/2008 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 maja 2008 r.

 
 
 
 

Statut

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Osieku

 
§1
Zespół nosi nazwę Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.
 
 
 
 
§2
Siedziba Zespołu mieści się w Osieku przy ul. Wolności 24a.
 
 
 
 
§3
Organem prowadzącym Zespół jest Miasto i Gmina Osiek.
 
 
 
 
§4
W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku wchodzą:
1)      Publiczne Przedszkole w Osieku;
2)      Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku;
3)      Publiczne Gimnazjum w Osieku;
4)      Liceum Ogólnokształcące w Osieku;
5)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Osieku;
6)      Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Osieku.
 
 
 
 
§5
Szkoły wchodzące w skład zespołu noszą następujące nazwy:
1)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
      Publiczne Przedszkole w Osieku;
2)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku;
3)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Publiczne Gimnazjum w Osieku;
4)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
      Liceum Ogólnokształcące w Osieku;
5)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Osieku;
6)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Osieku
 
 
 
 
§6
Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych, rad rodziców samorządów          uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu.
 
 
 
 
§7
1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.
2.W zespole tworzy się trzy stanowiska wicedyrektorów Zespołu.
3.Dyrektor Zespołu, za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, może stworzyć            dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
4. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych                     oraz odwołania z tych stanowisk dokonuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.
 
 
 
 
§8
1 Zespół używa pieczęci zawierającej nazwę Zespołu, adres, numer telefonu/faxu.
2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę szkoły zgodnie z §5, z zastrzeżeniem ust. 3.
 
 
 
 
§9
 Zespół zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 
 
 
§10
Zespół może posiadać własny sztandar.
 
 
 
 
§11
1. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut.
2. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.
 
 
 
 
§12
 Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 
 
 
 
.
 
 


Interaktywna Polska